Stypendia Fundacji Koźmińskich

Stypendia “Na Start”

Otrzymaj 50% zniżki w czesnym w Akademii Leona Koźmińskiego oraz gotówkę – równowartość 25% wartości czesnego na I semestr z Fundacji Koźmińskich.
Do ubiegania się o stypendium „Na Start” uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami polskimi lub cudzoziemcami przyjętymi na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

2. osiągnęli na egzaminie maturalnym 550 lub więcej punktów (wg przelicznika ALK),

3. posiadają decyzję o przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w j. polskim lub jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

 

 

Stypendia naukowe

Jeśli jesteś studentem ALK i posiadasz wyróżniające osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne, możesz ubiegać się o dodatkowe STYPENDIUM NAUKOWE z Fundacji Koźmińskich:

 1. PLATINIUM, dedykowane studentom studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2018/2019 osiągnęli średnią arytmetyczną ocen ze studiów 5,00.
 2. GOLD, dedykowane studentom studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2018/2019 osiągnęli średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99.
 3. SPECJALNE, dedykowane studentom studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich wyróżniającym się w roku akademickim 2018/2019 działalnością organizacyjną, społeczną lub inną istotną dla społeczności ALK.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Stypendiów Fundacji Koźmińskich.

Termin aplikowania o stypendium jest nieprzekraczalny: 01.10.2019 - 31.10.2019

Wnioski o stypendium składać można wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza.

Termin składania wniosków minął 31.10.2019

Aplikuj

Misja

Aktywne wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz inicjowanie międzykulturowej wymiany doświadczeń. Razem Budujemy Przyszłość!

Zakres działalności Fundacji

 

Wspieramy najlepszych

Program stypendialny

W latach 2005-2014 Fundacja przyznała stypendia i nagrody na łączną kwotę 420 000 zł. Zgodnie
z wolą Fundatora oraz Rady Fundacji, beneficjentami tej pomocy są najbardziej uzdolnieni studenci
i pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego.

Realizując cele statutowe koncentrujemy się na wspieraniu ludzi młodych, których interesuje własny rozwój, nauka, wyzwania zawodowe i społeczne.

Aby zrealizować tę misję stworzyliśmy fundusz stypendialny, dedykowany zarówno obecnym, jak i przyszłym studentom Akademii Leona Koźmińskiego. Dzięki niemu mamy szansę udzielić wsparcie osobom zdolnym, które są otwarte na nową wiedzę i możliwości, a także tym, którzy pomimo trudniejszej sytuacji materialnej chcą realizować swoje marzenia o studiowaniu w najlepszej szkole biznesu.

Co roku dzięki szczodrobliwości Darczyńców możemy wspierać naszych podopiecznych w realizacji ambitnych planów! Dofinansowania udzielamy na cele edukacyjne, naukowe oraz związane z udziałem w prestiżowych konkursach i konferencjach. Zachęcamy w szczególności do podejmowania inicjatyw o charakterze międzynarodowym oraz zespołowym. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wzorami podań dla osób starających się o stypendium Fundacji Koźmińskich - regulamin i wzory podań na dany rok ogłaszamy w aktualnościach. Podania można składać w pokoju A/16 lub D/104 przy ul. Jagiellońskiej 59 do 31 października w odniesieniu do każdego rozpoczętego roku akademickiego.

Tylko w latach 2015-2016 udało nam się udzielić 64 stypendiów na kwotę ponad 139 000 zł.

Dzięki takim wydarzeniom RAZEM BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ w myśl hasła przewodniego Fundacji. Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Czytaj więcej

Małe granty

Wsparcie dzieci i młodzieży, ufundowane nagrody

Małe granty przydzielane są przede wszystkim na inicjatywy wspierające aktywność i przedsiębiorczość społeczną dzieci i młodzieży.

Nasze działania staramy się realizować głównie poprzez współpracę partnerską z innymi instytucjami, wierząc, że wspólnie zarówno jesteśmy w stanie więcej dokonać, jak i bardziej kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby naszych beneficjantów.

Z roku na rok Fundacji udaje się wygospodarować na Małe Granty coraz większą ilość zasobów finansowych, jak i ludzkich - wielu wspaniałych wolontariuszy angażuje się tworząc i wypełniając misję Fundacji. Dzięki nim docieramy ze wsparciem do coraz większej liczby miejsc! W szczególnych przypadkach Małe Granty mogą być udzielane jako jednorazowa pomoc na rzecz poprawy dobrostanu dzieci i młodzieży.

Ostatnie wsparte przez Fundację akcje:

Czytaj więcej
 

Integracja między narodami

Projekty

Od 2011 do 2015 roku Fundacja wraz z Akademią Leona Koźmińskiego realizowała aż 4 edycje dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich projektu "Poznaj nas. Poznaj siebie".

Fundacja w projekcie odpowiadała za część dotyczącą integracji obywateli Unii Europejskiej
z obywatelami państw trzecich, uczestniczących w organizowanych przez Akademię zajęciach z języka polskiego oraz historii polski.

Z jednej edycji na kolejną odnosiliśmy coraz większe sukcesy na tym polu! Coraz więcej osób dostrzegało bowiem korzyści wynikające z udziału w spotkaniach integracyjnych, aktywnie się w nie włączała i dzieliła cennymi uwagami pomagającymi nam stale doskonalić program integracji.

W ramach każdej z edycji powstały dedykowane projektowi strony internetowe, na których znajdują się szczegółowe informacje o podejmowanych działaniach i osiągniętych rezultatach.

Czytaj więcej

Bliżej nauki

Konferencje, seminaria, rozwój kadr akademickich

Fundacja poza dofinansowywaniem udziału w konferencjach uzdolnionych studentów i pracowników naukowych, ma również na celu finansowanie inicjatyw przybliżających naukę szerszym kręgom odbiorców. W tym celu dofinansowuje i pozyskuje środki na organizację konferencji i seminariów, a także obejmuje je swoim patronatem.

Od początku swojego istnienia Fundacja jest współorganizatorem Seminariów z cyklu "Krytyczna Teorii Organizacji", które przyczyniają się do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy znakomitymi osobistościami, przybywającymi na zaproszenie dwóch wybitych naukowców - prof. Witolda Kieżuna i prof. Wojciecha Gasparskiego. Każdego roku obywa się średnio 7 Seminariów, o których na bieżąco informujemy w aktualnościach na stronie www.kozminski.edu.pl i na które serdecznie zapraszamy!

Wymieniając wydarzenia naukowe, nie sposób nie wyróżnić Konferencji "Management and economic policy for development", której Fundacja miała przyjemność być współorganizatorem czy też ufundowania nagród książkowych dla autorów referatów podczas konferencji naukowej „Dokąd zmierza świat – gospodarka, polityka i społeczeństwo przyszłości”, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Macroeconomics Club” afiliowane przy Centrum Badawczym TIGER.

W latach 2015-2016 Fundacja była także patronem wydarzenia pod nazwą POLMUN Warsaw  - Akademicka Symulacja Obraz ONZ, organizowanego przez studentów warszawskich uczelni, służąc wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

Dzięki wspieraniu dobrych inicjatyw i postaw przedsiębiorczych możemy rozwijać naszą misję!

Czytaj więcej
 

Integrujemy, Aktywujemy

Łączenie sił

Działamy na rzecz integracji różnych środowisk, przyczyniając się do łączenia sił różnych podmiotów i ludzi w zmienianiu otaczającego nas świata. Przykładami takich akcji są Koalicja Jagiellońska, działająca na rzecz poprawy wizerunku fragmentu Pragi Północ, gdzie mieści się nasza Fundacja, akcja Aktywne Miasto Rodzinne, działające na rzecz promocji wspólnego spędzania wolnego czasu przez rodziny oraz powołanie Grow Point, partnerskiego projektu na rzecz powstawania i rozwijania start-upów. Największym jednak przedsięwzięciem aktywującym i integrującym środowiska jest cykl inspiracyjnych spotkań dla edukatorów, pedagogów i dyrektorów szkół „Nawigator Dobrych Praktyk”. Ma on na celu zainicjowanie dialogu na temat zachodzących w oświacie zmian i pokazanie alternatywnych metod nauczania.

Dotychczas odbyły się już 4 takie spotkania, które prowadzone były przez: Iwonę Zatorską, Kamila Hernik, Karolina Malinowska, Anna Kobus-Olej, Katarzyna Nowak-Zawadzka, Robert Krool, Anna Samborska-Owczarek:

 • I seminarium „Inteligencja Wielkoraka” - 23 maja 2015r.
 • II seminarium „Rodzice i szkoła: owocna współpraca” - 25 listopada 2015r.
 • III seminarium "Jak kształcić elity, czyli od strategii użytecznej edukacji do zyskownych ról...” - 15 czerwca 2016r.
 • IV seminarium „Style myślenia nauczyciela” - 23 listopada 2016r.

Razem możemy zrobić więcej i wspólnie budować przyszłość!

Czytaj więcej

Aktualności

Bądź na bieżąco z działaniami realizowanymi przez Fundację

31/01/19

Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Koźmińskich

Warszawa, 21.01.2019 r.Szanowni Państwo, Przed nami czas rozliczeń podatkowych. Tradycyjnie już, zwracam się do Was – społeczności i przyjaciół Fundacji Koźmińskich – z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz działań naszej organizacji, która od wielu lat z powodzeniem realizuje swoją misję i dzięki Waszemu... 
Warszawa, 21.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przed nami czas rozliczeń podatkowych. Tradycyjnie już, zwracam się do Was – społeczności i przyjaciół Fundacji Koźmińskich – z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz działań naszej organizacji, która od wielu lat z powodzeniem realizuje swoją misję i dzięki Waszemu zaangażowaniu buduje przyszłość młodych, ambitnych i przedsiębiorczych osób.

Wspieramy najzdolniejszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego i  najlepszych maturzystów, dla których podjęcie studiów w ALK jest spełnieniem pragnień. Z roku na rok liczba wniosków stypendialnych zwiększa się. Cieszą nas wyniki naukowe młodzieży, jeszcze bardziej cieszy ich aktywność społeczna. Dlatego właśnie dla nich rozwijamy fundusz stypendialny założony w 2004 roku przez prof. Andrzeja K. Koźmińskiego. Nie jest to możliwe bez Waszego stałego wsparcia, za które serdecznie dziękujemy.

W 2018 roku ufundowaliśmy stypendia dla 56 osób za łączną kwotę 148 450 zł. Wręczyliśmy 4 stypednia „Na Start” dla najlepszych maturzystów, którzy podjęli naukę w ALK, 4 stypendia specjalne za wyróżniającą działalność organizacyjną i wolontariat, a także 48 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dzięki działalności Fundacji Koźmińskich wspólnie poszerzamy krąg ludzi skupionych wokół naszej Akademii  o osoby wybitnie utalentowane, wyjątkowe.

Przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Koźmińskich jest bardzo proste
- wystarczy w rozliczeniu PIT w odpowiednim polu wpisać numer KRS organizacji oraz wysokość przekazywanej kwoty, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku. Nasz numer KRS: 0000217541.
 
Możecie również skorzystać z programu ułatwiającego rozliczenie PIT i przekazanie 1% podatku na rzecz naszych działań, który jest dostępny na stronie internetowej Fundacji - www.fundacja.kozminski.edu.pl
 
Już w październiku, dzięki zebranym środkom ponownie udzielimy wsparcia materialnego osobom zdolnym, otwartym na nową wiedzę i możliwości, a które często ze względów finansowych na naukę w najlepszej szkole biznesu nie mogą sobie pozwolić. Każda przekazana kwota się liczy.


Dziękuję, że z nami jesteście.
Powrót do aktualności

19/12/18

Stypendia Fundacji Koźmińskich dla najlepszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego przyznane!

28 listopada 2018 roku w Atrium D Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i przedsiębiorczym studentom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wyróżnili się proaktywną postawą. Jest nam niezmiernie miło, że z roku na rok liczba studentów mogących... 
28 listopada 2018 roku w Atrium D Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i przedsiębiorczym studentom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wyróżnili się proaktywną postawą. Jest nam niezmiernie miło, że z roku na rok liczba studentów mogących pochwalić się najwyższą średnią i dodatkowymi osiągnięciami jest coraz większa.

Zgromadzonych stypendystów powitała Sylwia Hałas-Dej, Prezes Fundacji Koźmińskich, która wspólnie z prof. Andrzejem K. Koźmińskim, Założycielem Fundacji, prof. Witoldem T. Bieleckim, Retorem ALK, a także Waldemarem Rogujskim, Członkiem Rady Fundacji, pogratulowała osiągnięć młodzieży, zachęcając jednocześnie do dalszych działań i uroczyście wręczyła przyznane stypendia.

W  roku akademickim 2018/2019 Fundacja Koźmińskich przyznała 56 stypendiów o łącznej wartości 148 450 zł, z czego 48 to stypendia GOLD, 4 stypendia - ‘Na Start’ oraz 4 - stypendia specjalne.

W tym roku o stypendium Fundacja Koźmińskich ubiegało się ponad 150 studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Czułam się zaszczycona wręczając stypendia 56 najlepszym studentom, wyróżniającym się nie tylko osiągnięciami akademickimi, ale również działalnością na Uczelni i poza nią. Z tą młodzieżą razem budujemy przyszłość - mówi Sylwia Hałas-Dej, Prezes Fundacji Koźmińskich.

Stypendia GOLD otrzymały osoby, które osiągnęły roczną arytmetyczną średnią ocen nie mniejszą niż 4,8. Obligatoryjnym kryterium, były także wyróżniające udokumentowane osiągnięcia naukowe, organizacyjne i działalność w zakresie wolontariatu wyróżniające stypendystę na tle innych kandydatów.
 
Stypendium ‘Na Start’ otrzymali studenci, którzy uzyskali nie mniej niż 542 punktów rekrutacyjnych wg przelicznika ALK.
 
Stypendium specjalne
otrzymali studenci, którzy wyróżnili się działaniami organizacyjnymi, społecznymi, istotnymi z punktu widzenia Komisji Stypendialnej.

Rokrocznie Fundacja Koźmińskich udziela stypendiów proaktywnej i utalentowanej młodzieży. Ten rok jest jednak w mojej opinii wyjątkowy. Po pierwsze pobiliśmy rekord liczby przyjętych wniosków, a po drugie – o wiele ważniejsze- stypendia otrzymali absolutnie najlepsi studenci ALK. Nasi Stypendyści Gold są inspiracją i wzorem dla innych, zasługując na uznanie i wielkie gratulacje – mówi Edyta Siuda, Członek Zarządu Fundacji Koźmińskich.


Dzięki tak uzdolnionej młodzieży, w myśl hasła przewodniego Fundacji, razem budujemy wspólną przyszłość! Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Powrót do aktualności

22/12/17

Wesołych Świąt

Szanowni Państwo,Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych osób.Dziękuję, że z nami jesteście i realnie wpływacie na przyszłość naszych najzdolniejszych studentów.Sylwia Hałas-DejPrezes Fundacji
Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych osób.
Dziękuję, że z nami jesteście i realnie wpływacie na przyszłość naszych najzdolniejszych studentów.

Sylwia Hałas-Dej
Prezes Fundacji
Powrót do aktualności

04/12/17

Stypendia Fundacji dla najlepszych przyznane!

W dniu 30 listopada 2017 roku w Atrium ALK odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i zdolnym studentom ALK, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wyróżnili się proaktywną postawą. W uroczystości wzięli udział: Fundator Fundacji Koźmińskich – prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Rektor... 
W dniu 30 listopada 2017 roku w Atrium ALK odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i zdolnym studentom ALK, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wyróżnili się proaktywną postawą. W uroczystości wzięli udział: Fundator Fundacji Koźmińskich – prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Rektor ALK - prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki, Członkini Rady Fundacji - Magdalena Malicka oraz Prezes Fundacji Koźmińskich – Sylwia Hałas-Dej a przede wszystkim nagrodzone studentki i nagrodzeni studenci.

Komisja Stypendialna dokonała analizy 100 złożonych wniosków, z czego:
1.    stypendia naukowe, dedykowane studentom i absolwentom studiów I stopnia, którzy w roku akademickim 2016/2017 uzyskali średnią arytmetyczną nie niższą niż 4,75 otrzymało 38 osób;
2.    stypendia naukowe, dedykowane studentom, którzy w roku akademickim 2016/2017 uzyskali średnią arytmetyczną nie niższą niż 4,60 i nie wyższą niż 4,75  (obniżenie czesnego w wysokości do 20%) otrzymało 10 osób;
3.    stypendium naukowe, dedykowane studentom, którzy ukończyli studia I stopnia z wyróżnieniem (obniżenie czesnego wysokości do 20%) otrzymały 3 osoby;
4.    stypendium „NA START”, dedykowane studentom pierwszego roku studiów otrzymała 1 osoba;
5.    stypendia specjalne, dedykowane studentom wyróżniającym się w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK otrzymały 4 osoby.

W tym roku przyznano łącznie 56 stypendiów na łączną kwotę 124 405,00 zł.

Dzięki takim wydarzeniom, w myśl hasła przewodniego Fundacji, mamy okazję razem budować wspólną przyszłość! Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. Przejdź do galerii zdjęć >>>

 

Powrót do aktualności

08/05/17

Szkoła bez prac domowych? Czy to możliwe?

Szanowni Państwo,23 maja o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone wdrażaniu zmian w publicznej placówce oświatowej, na które serdecznie zapraszamy. Szkoła bez prac domowych? Czy to możliwe? opowie Państwu Wioletta Krzyżanowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w WarszawieSpotkanie... 

Szanowni Państwo,

23 maja o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone wdrażaniu zmian w publicznej placówce oświatowej, na które serdecznie zapraszamy.

Szkoła bez prac domowych? Czy to możliwe? opowie Państwu Wioletta Krzyżanowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
Spotkanie odbędzie w Akademii Leona Koźmińskiego, sala D 200, budynek D, I piętro.

Organizatorem spotkania jest Fundacja Koźmińskich.

Przewrotny tytuł wykładu to pretekst do przedstawienia sposobu wprowadzania zmiany w publicznej szkole podstawowej na przykładzie studium przypadku Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Wioletta Krzyżanowska zaprezentuje, autorski system pracy szkoły oparty na budowaniu relacji pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego, który może stać się inspiracją dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli  do wdrażania zmian  w swoich szkołach. Autorka opowie o tym, jak krok po kroku zachęcała wszystkie strony uczestniczące w życiu szkoły do odejścia od wciąż funkcjonującej XIX – wiecznej edukacji opartej na dyrektywach i przejścia do edukacji opartej na kształtowaniu relacji i kompetencji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zapisy trwają do 21 maja br.


Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy dokonać szybkiej rejestracji klikając
PROWADZĄCA:

Wioletta Krzyżanowska – dyrektorka szkoły od 2007 roku. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i doradca zawodowy. Inicjatorka zmian w polskiej szkole polegających na propagowaniu idei szkoły bez prac domowych, oceniania kształtującego, metody projektu i „zielonego ołówka”. Menadżerka oświatowa budująca kulturę szkolną opartą na budowaniu wzajemnych relacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem. Laureatka nagród i wyróżnień Prezydenta m. st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Ursynów za wkład w rozwój oświaty i sportu.


Powrót do aktualności

13/04/17

Drodzy Przyjaciele Fundacji Koźmińskich,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w imieniu swoim, Fundatora prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, Rady oraz Zarządu Fundacji Koźmińskich, składam najlepsze życzenia wiosennych nastrojów, ciepłej i radosnej atmosfery oraz miłych spotkań w gronie najbliższych.Z wyrazami szacunku, Sylwia Hałas-Dej
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w imieniu swoim, Fundatora prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, Rady oraz Zarządu Fundacji Koźmińskich, składam najlepsze życzenia wiosennych nastrojów, ciepłej i radosnej atmosfery oraz miłych spotkań w gronie najbliższych.

Z wyrazami szacunku,

Sylwia Hałas-Dej

Powrót do aktualności

29/11/16

Znamy już stypendystów Fundacji na 2016/2017 rok!

W dniu 23 listopada w Atrium ALK odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i zdolnym studentom ALK, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wyróżnili się proaktywną postawą. W uroczystości wzięli udział: Fundator Fundacji Koźmińskich – prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Rektor ALK -... 
W dniu 23 listopada w Atrium ALK odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów młodym i zdolnym studentom ALK, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki w nauce
i wyróżnili się proaktywną postawą. W uroczystości wzięli udział: Fundator Fundacji Koźmińskich – prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Rektor ALK - prof. Witold T. Bielecki, Prezes Fundacji Koźmińskich – Sylwia Hałas-Dej oraz nagrodzone studentki i studenci.

Komisja Stypendialna dokonała analizy 72 złożonych wniosków, z czego:
1.    stypendia naukowe, dedykowane studentom i absolwentom studiów I stopnia, którzy w roku akademickim 2015/2016 uzyskali średnią arytmetyczną nie niższą niż 4,75 otrzymały 22 osoby;
2.    stypendia naukowe, dedykowane studentom, którzy w roku akademickim 2015/2016 uzyskali średnią arytmetyczną nie niższą niż 4,60 i nie wyższą niż 4,75 na pokrycie do 20% opłaty semestralnej w danym roku akademickim otrzymało 10 osób;
3.    stypendium naukowe, dedykowane studentom, którzy ukończyli studia I stopnia z wyróżnieniem na pokrycie do 20% opłaty semestralnej w danym roku akademickim otrzymała 1 osoba;
4.    stypendium „NA START”, dedykowane studentom pierwszego roku studiów otrzymała 1 osoba;
5.    stypendia specjalne, dedykowane studentom wyróżniającym się w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK otrzymało 5 osób.

W tym roku przyznano łącznie 39 stypendiów.

Dzięki takim wydarzeniom, w myśl hasła przewodniego Fundacji, mamy okazję razem budować wspólną przyszłość! Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Galeria zdjęć z uroczystości.

Powrót do aktualności

04/11/16

Serdecznie zapraszamy na IV seminarium z cyklu „Nawigator dobrych praktyk”

Spotkanie poświęcone będzie stylom myślenia nauczyciela, i odbędzie się 23 listopada 2016 r., o godzinie 18.00 w Akademii Leona Koźmińskiego, w auli Leona Koźmińskiego, budynek C.
Spotkanie poprowadzi dr inż. Anna Samborska-Owczarek, która:

 • przybliży ideę stylów myślenia jako utrwalonych w umyśle efektywnych strategii rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, a także
 • wyjaśni rolę, jaką style myślenia odgrywają w procesie edukacyjnym. Jak styl myślenia nauczyciela wpływa na wybór stosowanych metod nauczania, jego oczekiwania względem ucznia i jego satysfakcję z pracy?
Przedstawione wnioski oparte będą na wstępnych wynikach ogólnopolskiego projektu badawczego Styl Myślenia Nauczyciela, realizowanego przez FRIS wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, który w przeciągu dwóch miesięcy zgromadził ponad 5,5 tysiąca uczestników.

Seminaria w ramach cyklu Nawigator Dobrych Praktyk zaplanowane przez Fundację Koźmińskich mają na celu zaprezentowanie nauczycielom, edukatorom, osobom zainteresowanym nauczaniem oraz rodzicom dobrych praktyk w zakresie nowych teorii w edukacji dzieci i młodzieży. Udział w naszych seminariach stwarza okazję, by zapoznać się z tą wyjątkową wiedzą oraz wdrożyć ją z powodzeniem w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Celem jest również nawiązanie dialogu dotyczącego zmian w edukacji łącząc doświadczenie z otwartością na nowe, alternatywne metody rozwoju nauczania.

O FRIS
FRIS to nowa polska metodologia, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Diagnoza Stylu FRIS daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których możne najlepiej wykorzystać swój potencjał. FRIS to również Partner strategiczny Akademii Leona Koźmińskiego, która wdrożyła metodologię FRIS w ramach Biura Karier i Współpracy z Absolwentami, do programu Studiów Podyplomowych oraz Studiów MBA. Do końca października 2016 roku badanie FRIS wykonało ponad 10.000 osób.
 
Prowadząca:
Dr inż. Anna Samborska-Owczarek
 Dyplomowany trener oraz wieloletni wykładowca akademicki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (była Politechnika Szczecińska), współzałożycielka FRIS® Style Myślenia. W 2009 roku obroniła pracę doktorską ze specjalizacji sztuczna inteligencja. Ma 12-letnie doświadczenie dydaktyczne, zarówno w technologii jak i obszarach związanych z kompetencjami miękkimi, kreatywnością i innowacyjnością. W trakcie  warsztatów i szkoleń propaguje wiedzę o stylach myślenia – indywidualnych trwałych preferencjach w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.
Jest autorką metodologii i nowego narzędzia rozwojowego FRIS®, dzięki któremu każdy może poznać i zrozumieć swój styl myślenia, aby świadomiej korzystać ze swojego potencjału. Oprócz zweryfikowanego psychometrycznie Kwestionariusza Stylów Myślenia FRIS, metodologia obejmuje zagadnienia związane z rozwojem osobistym, komunikacją oraz pracą  zespołową, także dostosowaniem ścieżki kariery do naturalnych predyspozycji

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapisy trwają do 21.11.2016 r.
 W celu potwierdzenia przybycia prosimy o dokonanie rejestracji (przejdź do formularza).

Powrót do aktualności

19/09/16

Nowy rok akademicki, nowe stypendia

Już niebawem, od 1 października rozpoczynamy przyjmowanie podań o przyznanie stypendiów Fundacji na rok akademicki 2016/2017.
Od 1 października 2016 r. obowiązywać będzie nowy regulamin przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Dokonane zmiany mają zachęcić Was, Drodzy Studenci do  nauki, a Najlepszych z Was wyróżnić. Wnioski będzie można składać w Biurze Fundacji Koźmińskich, ul. Jagiellońska 59, pok. D-104.
 
Regulamin do pobrania…

Powrót do aktualności

08/06/16

Nowy przewodniczący Rady Fundacji Koźmińskich

Miło nam poinformować, że nowym Przewodniczącym Rady Fundacji został Pan Waldemar Rogujski, który reprezentując środowisko biznesu, bacznie przygląda się wynikom finansowym Fundacji oraz dba o wyznaczanie właściwych kierunków jej rozwoju.
Wiceprzewodniczącym zaś został Pan Profesor Robert Rządca, który reprezentując środowisko akademickie, trzyma pieczę nad realizacją przyjętej przez Fundację misji przyglądając się z zainteresowaniem i uwagą jej strategicznym projektom.

Powrót do aktualności

23/05/16

Serdecznie zapraszamy na III bezpłatne seminarium w ramach cyklu „Nawigator Dobrych Praktyk”

Seminarium odbędzie się 15 czerwca w godz. 18:00 - 20:00 w Akademii Leona Koźmińskiego, w auli Leona Koźmińskiego. Gościem specjalnym będzie Robert Krool – fundator, prezes fundacji LifeSkils, nauczyciel z pasją, miłośnik uważności współzałożyciel pierwszego w Polsce Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills.
Podczas wykładu uczestnicy będą mili okazję wysłuchać wystąpienia Roberta Kroola pt. "Jak kształcić elity, czyli od strategii użytecznej edukacji do zyskownych ról..." oraz dowiedzieć się
 • na czym polega strategia użytecznej edukacji w kształceniu elity
 • czym są kompetencje użyteczne życiowo, a czym egzamin dojrzałości w strategii edukacyjnej młodego człowieka.
Będzie to też okazja do lepszego poznania filozofii, jaka stoi za Liceum LifeSkills - szkoły, która będzie stanowić zupełnie nową jakość na polskim rynku edukacyjnym. Seminaria w ramach cyklu Nawigator Dobrych Praktyk zaplanowane przez Fundację Koźmińskich mają na celu zaprezentowanie nauczycielom, edukatorom, osobom zainteresowanym nauczaniem oraz rodzicom dobrych praktyk w zakresie nowych teorii w edukacji dzieci i młodzieży. Udział w naszych seminariach stwarza okazję, by zapoznać się z tą wyjątkową wiedzą oraz wdrożyć ją z powodzeniem w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Celem jest również nawiązanie dialogu dotyczącego zmian w edukacji łącząc doświadczenie z otwartością na nowe, alternatywne metody rozwoju nauczania. Serdecznie zapraszamy 15 czerwca o godz. 18:00 do Akademii Leona Koźmińskiego. Udział w seminarium jest bezpłatny, zapisy trwają do 10.06.2016 W celu potwierdzenia przybycia prosimy o dokonanie rejestracji (przejdź do formularza).
Powrót do aktualności

10/02/16

Rada Fundacji w nowym składzie

Miło nam poinformować, że Rada Fundacji Koźmińskich rozszerzyła swój skład o trzech nowych członków. Są to:
Pani Magdalena Malicka
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sorbony, MBA Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Handlowej (HEC) w Paryżu.

W latach 1997-2000 pracowała w Fundacji Francja – Polska (FFP) przy Ambasadzie Francji w Warszawie. Była m. in. odpowiedzialna za PR i zarządzanie francusko – polską współpracą w zakresie szkolnictwa zawodowego i uniwersyteckiego oraz programami służącymi rozwojowi demokracji lokalnej w Polsce.

W 2000r. rozpoczęła karierę w wydawnictwie prasowo-książkowym G+J Polska należącym do międzynarodowego holdingu mediowego Bertelsmann (telewizyjno-radiowa Grupa RTL, wydawnictwo prasowe G+J, wydawnictwo książkowe Random House, Sony MBG, Direct Group, firma usługowa Arvato, drukarnie). W 2006r. w wieku 35 lat jako pierwsza kobieta w historii G+J objęła stanowisko Prezesa Zarządu, które piastowała przez 8 lat.W latach 2013-14 odpowiedzialna była za fuzję wydawnictwa G+J Polska i Hubert Burda Media Polska.

Od 2006r zajmuje się rozwojem osobistym. Jest Life & Business Coachem, Supervisorem, trenerem i mówcą motywacyjnym. Występowała obok Nicka Vujicica, Lesa Browna, Dana Millmana, Garri Kasparowa czy Allana Pease'a.


Pan Jerzy Krzanowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycji i Zakupów, współwłaściciel firmy

Od zawsze miał żyłkę do interesów. Pierwsze doświadczenia zbierał prowadząc przedsięwzięcia handlowe oraz usługowe. Krótko pracował za granicą, dla tej pracy  przerwał studia. W 1992 r. zdecydował razem z bratem Adamem założyć firmę meblarską Nowy Styl Sp. z o.o.
Od 1993 r. sprawował funkcję dyrektora firmy Nowy Styl Sp. z o.o.; w 2001 roku został jej prokurentem. Obecne stanowisko Wiceprezesa Zarządu objął w 2009 roku.
Może pochwalić się wieloma wyróżnieniami za swoje kompetencje menedżerskie. W 1995 r. otrzymał od wojewody krośnieńskiego tytuł „Człowieka Roku”. W 2004 r. odebrał Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego przyznaną przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych. W 2014 r. został zwycięzcą 4. edycji konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca”, nagrody dla właścicieli  firm realizujących złożone projekty rozwojowe i jednocześnie wyróżniających się aktywnym podejściem do zarządzania.
W Krośnie realizuje swoją największą pasję – działalność na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj zainicjował powstanie Podkarpackiego Klubu Biznesu i założył Fundację im. Korczaka - wspierającą dzieci i młodzież.
A po pracy? Najlepszy czas spędza jeżdżąc na rowerze oraz uprawiając nordic walking.

Pan Marek Darecki
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WSK "PZL- Rzeszów" S.A.


Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Mechanicznym. W roku 1978 rozpoczął pracę w rzeszowskiej WSK jako konstruktor. Z firmą tą związał się na długie lata. Jako utalentowany inżynier systematycznie wspinał się po kolejnych szczeblach zawodowej kariery w tej największej firmie w Rzeszowie. Był m.in. kierownikiem Wydziału Montażu, szefem w Dziale Rozwoju Biznesu, a następnie awansował na stanowisko dyrektora Wydziału Lotniczego WSK. Wszędzie wdrażał nowoczesne metody organizacji i zarządzania.

W 1998 roku rozpoczął pracę na stanowisku Prezesa firmy Goodrich Krosno, produkującej podwozia lotnicze. W 2002 roku, po prywatyzacji WSK Rzeszów, objął stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego tej wytwórni. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. Marek Darecki był pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu lotniczego „Dolina Lotnicza" (którego jest prezesem) i utworzenia nowoczesnego klastra przemysłowego pod tą samą nazwą. W 2004 roku w jego skład wchodziło 17 firm; a w chwili obecnej liczy on obecnie 100 firm członkowskich zatrudniających 23 tysiące osób, o rocznej sprzedaży 1,5 mld dolarów. Ważna sferą działalności Marka Dareckiego jest jego aktywność w strukturach Unii Europejskiej, zwłaszcza w instytucjach z branży lotniczej. Uczestniczył on m.in. w pracach zespołu, który opracowywał strategię rozwoju lotnictwa w ciągu najbliższych 50 lat. Pełni także funkcję Prezesa Pratt & Whitney Poland oraz Prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego.

Liczymy na owocną współpracę na rzecz rozwoju Fundacji Koźmińskich.

Powrót do aktualności

10/02/16

Podaruj nam swój 1%

Aktywnie wspieramy postawy przedsiębiorcze oraz inicjujemy międzykulturową wymianę doświadczeń. PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM 1%
Drodzy Przyjaciele Fundacji Koźmińskich czy pamiętacie, że wypełniając swój PiT, możecie przekazać 1 % podatku dochodowego?

Dzięki niemu będziemy mieli szansę udzielić  wsparcia osobom zdolnym, które są otwarte na nową wiedzę, nowe możliwości, a także tym, których nie stać na naukę w najlepszej szkole biznesu.

W tym roku akademickim przyznaliśmy 28 stypendiów i wierzymy, że dzięki Państwa hojności uda nam się tę liczbę zwiększyć w kolejnym roku, a dodatkowo ufundować stypendia najlepszym kandydatom rozpoczynającym kształcenie w Akademii Leona Koźmińskiego. Przekazując 1% z twoich podatków nic nie tracisz.

Razem zbudujmy przyszłość młodych ludzi!


Film o Fundacji
Powrót do aktualności

16/11/15

Znamy już stypendystów Fundacji na 2015/2016 rok!

W dniu 12.11.2015 r. Komisja Stypendialna dokonała analizy 27 złożonych wniosków.
Rekomendowała 25. Stypendystów: 17 otrzymuje stypendium naukowe, 6 jednorazowe pokrycie części opłaty semestralnej. Jednocześnie Zarząd Fundacji podjął również decyzję o ufundowaniu 2 nagród osobom za zasługi organizacyjne w tym działalność na rzecz organizacji społecznych. 
Stypendyści: Grygorii Kravchenko, Bartłomiej Błaszczyk, Aleksandra Rzepkowska, Wojciech Broniatowski, Katarzyna Zalewska, Andrzej Pielka, Artem Kovtun, Maryna Kondratenko, Fabian Goebel, Karyna Shemet, Ivan Kondratenko, Magda Kowalkowska, Rafał Staszek vel Staszewski, Katarzyna Udała, Marta Lipke, Monika Dziub, Kamil Kuklis, Martyna Dudkiewicz, Sarath Koppolu, Adrian Przybylski, Sergio Ravé Rua, Xue Xia, Rafał Saks. Nagrodzeni: Zofia Kłos, Yaucheni Tychyna. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!!!
Powrót do aktualności

29/09/15

POLMUN Warsaw 2015 – akademicka symulacja ONZ w Senacie RP

W dniach 10-13 września 2015 pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy i Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP w ramach obchodów 70-lecia istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych odbyła się Konferencja POLMUN Warsaw 2015. Przez kilka wrześniowych dni studenci z całego świata wcielali się w wybranych... 
W dniach 10-13 września 2015 pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy i Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP w ramach obchodów 70-lecia istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych odbyła się Konferencja POLMUN Warsaw 2015. Przez kilka wrześniowych dni studenci z całego świata wcielali się w wybranych przedstawicieli państw członkowskich ONZ i w salach Senatu RP debatowali w języku angielskim o problemach dzisiejszego świata. Młodzi dyplomaci zmierzyli się z wrogimi narodami, stworzyli sojusze i wzięli udział w zakulisowych rozgrywkach – wszystko w interesie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Dyskusje odbyły się w 6 ciałach ONZ: Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Komitecie Praw Człowieka ONZ, Komisji ONZ ds. Nauki i Technologii na rzecz Rozwoju, Komitecie Ekonomiczno-Finansowym ONZ, Agencji ONZ ds. Uchodźców i w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Konferencja POLMUN Warsaw 2015 zorganizowana została przez studentów Akademia Leona Koźmińskiego oraz  warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, których rektorzy objęli patronat honorowym nad przedsięwzięciem. Partnerem merytorycznym konferencji było Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce, a Fundacja Koźmińskich służyła wsparciem organizacyjno-doradczym.
Powrót do aktualności

28/09/15

Nowy rok, nowe stypendia

Od 1 października 2015r obowiązywać będzie nowy regulamin przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Dokonane zmiany mają zachęcić Was, Drodzy Studenci do  nauki, a tych Najlepszych zaszczytnie wyróżnić. Regulamin do pobrania na naszej stronie. Wnioski będzie można składać w... 
Od 1 października 2015r obowiązywać będzie nowy regulamin przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Dokonane zmiany mają zachęcić Was, Drodzy Studenci do  nauki, a tych Najlepszych zaszczytnie wyróżnić. Regulamin do pobrania na naszej stronie. Wnioski będzie można składać w Biurze Fundacji Koźmińskich, ul. Jagiellońska 59, pok. A16


Regulamin do pobrania.

Powrót do aktualności

30/04/15

Znamy już finalistów II Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej „WTEM” 2015!

24 kwietnia 2015 r w siedzibie Orange w Warszawie odbył się finał II Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej „WTEM”. Do konkursu zgłosiło się około 400 uczniów z całej Polski, których zadaniem było rozwiązanie testu on-line tematycznie obejmującego treści zawarte w kursie edukacji medialnej.
Drugim etapem turnieju było samodzielne zrealizowanie projektu medialnego na zadany temat. Najbardziej przemyślane i twórcze wykorzystanie różnych narzędzi medialnych oraz oryginalność pracy przesądzała o wejściu do ścisłego finału.

Aż w końcu jedenastka świadomych użytkowników nowych mediów stanęła w szranki.

Po kilkugodzinnych zmaganiach, pojedynek na umiejętności, kreatywność i wiedzę wygrał Piotr Kędziora, uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. ks. Czartoryskiego w Puławach, zapewniając sobie tym samym udział w dziesięciodniowym obozie Digital Media Summer Camp na Mercier University w Macon w stanie Georgia, USA.

Kolejno II i III miejsca zajęli: Jan Kundziołka, XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie oraz Olga Skiermunt, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Fundacja Koźmińskich wraz z ALK obok piastowania patronatu, ufundowały również nagrody dla finalistów w postaci voucherów na intensywny kurs języka angielskiego organizowany przez Center of Excellence ALK w ramach Szkoły Letniej.

Warto wspomnieć również o osobach wyróżnionych za dojrzałość, kreatywność i odwagę w realizacji projektów, a do nich należą: Szymon Mołczan, I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku oraz Jakub Czubaszek, VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie.

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy i bardzo cieszy nas obecność tak dojrzałych, kreatywnych odbiorców informacji, rozumiejących aspekty działania mediów i przestrzegających standardy etyczne oraz dbających o bezpieczeństwo w sieci!
Powrót do aktualności

15/04/15

I Seminarium Inteligencja wieloraka –już wkrótce.

W dniu 23 maja 2015r. w godzinach 9.30-13.30 odbędzie się I bezpłatne seminarium organizowane w ramach cyklu „Nawigator Dobrych Praktyk” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Północ. Gość specjalny Monika Zatorska-dyrektor pierwszej w Polsce SZKOŁY GARDNEROWSKIEJ.
Cykl Nawigator Dobrych Praktyk – służyć ma upowszechnianiu, nawiązaniu dialogu dotyczącego zmian w edukacji łącząc doświadczenie z otwartością na nowe, alternatywne metody rozwoju nauczania.

Prelegenci:


Prelegentkami seminarium poświęconego inteligencji wielorakiej będzie Pani Monika Zatorska, która wspólnie z dr Aldoną Kopik stworzyła koncepcję pracy pod nazwą Wielointeligentna edukacja dla dziecka, opartą na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, jako odpowiedź na potrzeby zmian w edukacji w Polsce.

Podstawą do opracowania Programu Wielointeligentnego odkrywania świata były pedagogiczne implikacje teorii inteligencji wielorakich Howarda.

Moderatorem seminarium będzie Pani Iwona Bobrowska-Budny - doświadczony trener, certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej oraz partner biznesowy w obszarze HR, współpracujący między innymi z Akademią Leona Koźmińskiego.

Koncepcja Szkoły Gardnerowskiej:

Koncepcja opiera się na pięciu filarach:  
 •     teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, 
 •     szeroko rozumianej diagnozie, czyli rozpoznawaniu możliwości dziecka, 
 •     indywidualizacji pracy z dzieckiem, 
 •     tworzeniu środowiska edukacyjnego– tzw. Krain Zabaw i Ośrodków Zainteresowań, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się, 
 •     dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, czyli rodziców, dzieci, nauczycieli, środowiska lokalnego.
Osnowę koncepcji stanowi głęboko humanistyczna teoria wielorakich inteligencji, stworzona przez Howarda Gardnera, neurologa i psychologa, profesora Harvardu, laureata 26 doktoratów honoris causa uniwersytetów i szkół wyższych na całym świecie. Teoria ta zakłada istnienie wiele różnych typów inteligencji, które posiada każdy z nas. Nie wszystkie są jeszcze odkryte i nazwane, gdyż potencjał ludzkiego mózgu stanowi w dalszym ciągu zagadkę. Howard Gardner odkrył i opisał 8 rodzajów inteligencji.Nauka oparta na jego teorii przynosi dzieciom wspaniałe efekty, pozytywne zmiany, wspiera rozwój, daje wiele satysfakcji, wyzwala motywację i zaangażowanie dzieci.W oparciu o tę koncepcję od dnia 1 września 2012r. pracuje Szkoła Podstawowa w Konarach.

Cykl seminariów w ramach Nawigatora Dobrych Praktyk zaplanowanych przez Fundację Koźmińskich, ma na celu ukazanie nauczycielom, edukatorom, osobom zainteresowanym nauczaniem, iż rozwijanie u dzieci zdolności, wykorzystując ich mocne strony, buduje w nich poczucie własnej własności, zaś poznawanie tych słabszych pomaga im wzmacniać je i nad nimi pracować.

Pokazywanie dobrych praktyk, poznawanie nowych teorii w edukacji dzieci i młodzieży są elementami ciągłego rozwoju, a udział w naszych seminariach stwarza możliwości ich poznania oraz z sukcesem wdrożenia w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Miejsce:
Seminarium odbędzie się w budynku Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59 w Warszawie-sala D200.    
Powrót do aktualności

25/11/14

Znamy już stypendystów Fundacji na 2014/2015 rok!

W dniu 18.11.2014 r. Komisja Stypendialna dokonała analizy 21. złożonych wniosków
Rekomendowała 17. Stypendystów: 9. otrzymuje stypendium naukowe, 8. jednorazowe pokrycie części opłaty semestralnej. Jednocześnie Zarząd Fundacji podjął również decyzję o ufundowaniu nagród 3. osobom za zasługi organizacyjne, naukowe i działania na rzecz społeczności akademickiej.
Stypendyści:
Romuald Wawszczak, Anastasiya Tsyrulnykova, Michał Burda, Michał Łuszczek, Anna Bzowska, Monika Szubartowska, Rafał Saks, Wojciech Broniatowski, Andrii Chlechko, Paweł Berkolec, Maciej Pazikowski, Aleksandra Rzepkowska, Veronika Tsikharenka, Mykhailo Khaletskyi, Syed Hashami. Nagrodzeni: Michał Hutnik, Sara Synowiec, Daniel Robaczewski.
Powrót do aktualności

06/10/14

Grow Point

Porozumienie na rzecz stworzenia przestrzeni do rozwoju start-upów!
Wraz z Akademią Leona Koźmińskiego, Aula Polska, firmami BAIF Sp. z o.o., Incaptum Sp. z o.o., WeCatalyze Ltd oraz Fundacją Startup School, Fundacja Koźmińskich podjęła się uruchomienia wspólnej inicjatywy pn. Grow Point, która ma na celu wspieranie procesu powstawania i rozwijania start-upów. Tym co nas przede wszystkim łączy jest wiara, że połączenie potencjałów, wiedzy i entuzjazmu Partnerów da lepsze efekty niż działanie w pojedynkę!
Powrót do aktualności

24/09/14

Aktywne Miasto Rodzinne

Porozumienie z Fundacją ART oraz Fundacją Miejsca Kreatywne
W dniu dzisiejszym Fundacja podpisała porozumienie z
Fundacją ART oraz Fundacją Miejsca Kreatywne, której celem jest działanie na rzecz integranicji różnych środowisk zapewniających rodzinne, aktywne spędzanie wolnego czasu. Rolą naszej Fundacji jest przede wszystkim networking, PR oraz wsparcie koordynacji podejmowanych incjatyw. Zapraszamy na stronę pierwszego wydarzenia organizowanego we współpracy z Aktywnym Miastem Rodzinnym - na stronie Festiwalu Rodziny:
http://www.festiwalrodziny.pl
Powrót do aktualności

18/09/14

Sąsiedzka współpraca

Pierwsze spotkanie Sąsiadów z ulicy Jagiellońskiej odcinka od Ronda Starzyńskiego do Mostu Grota-Roweckiego.
Pierwsze spotkanie Sąsiadów z ulicy Jagiellońskiej odcinka od Ronda Starzyńskiego do Mostu Grota-Roweckiego. Nawiązujemy sąsiedzkie relacje i rozpoczynamy wspólne działania na rzecz dbania o bezpieczeństwo i przyjazne zagospodarowanie przestrzenne naszej okolicy. Miejsce spotkania: Akademia Leona Koźmińskiego, ul Jagiellońska 57, sala D112 (Rektorat). Będziemy na bieżąco informować o podejmowanych przez nas inicjatywach w aktualnościach.
Powrót do aktualności

01/08/14

Poznaj nas. Poznaj siebie IV

Miło nam poinformować, że rusza IV edycja projektu!
Odpowiedzialni za działania integracyjne, rozwinęliśmy naszą ofertę o zgłaszane nam przez Was tematy związane z zagadnieniem wielokulturowości, psychologii, prawa i zagadnień dotyczących rynku pracy (pozwolenie na prace, poszukiwanie pracy w PL, legalizacja pobytu na podstawie pracy etc) i postanowiliśmy uatrakcyjnić je warsztatami z polskiej kinematografii, wierząc jej poznanie, przybliży Wam bardziej kulturowy rys Polaków.

Zapraszamy!

http://www.poznaj.kozminski.edu.pl


Powrót do aktualności

04/04/14

Nowoczesna Polska

Fundacja Nowoczesna Polska zorganizowała z nami warsztat „Podstawy prawa autorskiego a wolne licencje” dla pracowników administracyjnych i naukowych Akademii Leona Koźmińskiego.
Spotkanie miało na celu przybliżenie czym różnią się od siebie najbardziej znane wolne licencje i jakie ich zastosowanie ma konsekwencje prawne dla autorów, wydawnictw i uczelni. Było inspirująco a prowadzący Jarosław Lipszyc i Marcin Wilkowski zachęcali uczestników do aktywności i dyskusji przytaczając liczne, także zabawne i kontrowersyjne, przykłady.
Powrót do aktualności

31/12/13

Poznaj nas. Poznaj siebie III

Trzecia edycja projektu zacznie się już w lutym 2014 r
Dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundacja będzie mogła zapewnić uczestnikom zajęcia integracyjne uatrakcyjnione kursem tanecznym, kursem fotograficznym oraz spotkaniami dyskusyjnymi.
Szczegóły dotyczące rekrutacji: http://www.poznaj.kozminski.edu.pl

Powrót do aktualności

02/06/13

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

Fundacja Koźmińskich wsparła Fundację na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, pokrywając koszt udziału w wyjeździe wakacyjnym do Polski jednego dziecka z Białorusi.
W Domu Polonii w Żytkiejmach gościło  250 dzieci z Białorusi i z Polski. Dzieci mogły bawić się, uczyć się języka polskiego, zwiedzać Suwalszczyznę, śpiewać, tańczyć. Mogły zjeść prawdziwy obiad i choć przez chwilę nie myśleć o problemach w domu. Każde dziecko wyjeżdżało z prezentami, nowymi umiejętnościami  i z pytaniem w mokrych od łez oczach.
Powrót do aktualności

04/04/13

Projekt "Młodzież i filantropia"

4 kwietnia 2013 roku 14 zespołów uczniowskich z I SLO w Warszawie zaprezentowało działalność wybranych przez siebie lokalnych organizacji pozarządowych. Walczyli o 5 tys. zł dla bohatera swojej prezentacji. Nagrodę ufundowała Praska Fundacja Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego.
W zwycięskiej prezentacji uczniowie przedstawili działalność organizacji, która otacza opieką blisko 40 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. W Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego odzyskują utracone dzieciństwo, czują się kochane, nadrabiają zaległości rozwojowe, mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
Nagrodę publiczności wywalczyły Magdalena, Monika, Tina i Ada z klasy "Hajlajf". Zaprezentowały  Fundację Chustka, która działa na rzecz godnego życia ludzi chorujących na choroby nowotworowe.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród młodego pokolenia. Projekt pokazuje, że można i trzeba działać, że warto organizować się dla dobra innych ludzi. Dostarcza nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudza kreatywność, zachęca do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych, pomaga zrozumieć ideę filantropii. Z drugiej strony projekt przynosi wiele dobrego społeczności lokalnej - zakłada zaangażowanie i współpracę uczniów szkół średnich, nauczycieli, osób prowadzących organizacje pozarządowe i mieszkańców, co w efekcie integruje i zacieśnia więzy lokalne.

Więcej szczegółów na stronie: www.mlodziezifilantropia.pl
Powrót do aktualności

01/08/12

Poznaj nas. Poznaj siebie II

Ponownie otrzymaliśmy finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich !
W tej edycji projektu Fundacja zapewni Wam 280 godzin warsztatów międzykulturowych, psychologicznych i prawnych, a wszystko abyśmy się integrowali i poznawali jeszcze lepiej :-)

Zapraszamy!

http://www.poznaj.kozminski.edu.pl


Powrót do aktualności

01/06/11

Poznaj nas. Poznaj siebie.

Fundacja wraz z Akademią Leona Koźmińskiego pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich środki na realizację projektu dla cudzoziemców!
W ramach projektu Fundacja odpowiada za Wzmocnienie integracji poprzez umożliwienie uczestnikom platformy współpracy (imigrantów jak i Polaków) wspólnej pracy nad określonymi zadaniami. Zapraszamy na stronę www.poznaj.kozminski.edu.pl
Powrót do aktualności

Wesprzyj Fundację Koźmińskich!

Szanowni Absolwenci,
Szanowni Przyjaciele Fundacji Koźmińskich,

Od 2004 roku Fundacja Koźmińskich nieprzerwanie wspiera nie tylko najzdolniejszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, ale również młodych, mierzących wysoko ludzi, dla których podjęcie studiów w ALK jest spełnieniem ich ambitnych pragnień.

W 2017 roku ufundowaliśmy stypendia dla 56 osób za łączną kwotę 124 405 zł. Nie udałoby się to bez Państwa wsparcia, za które serdecznie dziękujemy.

Rok 2018 to rok wyjątkowy dla całej społeczności Koźmińskiego ze względu na przypadające 25-lecie istnienia naszej Akademii. W tym ważnym dla nas momencie myślimy przede wszystkim o naszych obecnych i przyszłych studentach. To właśnie dla nich chcemy dalej rozwijać stworzony przez prof. Andrzeja Koźmińskiego, założyciela Akademii i jej wieloletniego Rektora, fundusz stypendialny.
Dzięki funduszowi nieustannie udzielamy wsparcia materialnego osobom zdolnym, otwartym na nową wiedzę i możliwości, a które często ze względów finansowych na naukę w najlepszej szkole biznesu nie mogą sobie pozwolić.

Wierzę, że dzięki działalności Fundacji Koźmińskich mamy szansę wspólnie poszerzyć krąg ludzi skupionych wokół naszej Akademii  o osoby wybitnie utalentowane i wyjątkowe.

Każda przekazana kwota się liczy. Razem budujmy przyszłość.

 

Sylwia Hałas-Dej
Prezes Fundacji Koźmińskich

 

 

Wybierz cel

O Fundacji

powstała 12 sierpnia 2004 roku.

Fundacja jest wyrazem zaangażowania
pracowników Akademii Leona Koźmińskiego
w rozwój społeczności lokalnych i biznesowych.

Rada i Zarząd Fundacji

Prezes
Fundacji

 

Członkowie Zarządu

Sylwia Hałas-Dej

W Fundacji dba, aby energia z wymiany doświadczeń efektywnie krążyła. Pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, uwielbia ludzi, widząc w nich zawsze potencjał, nieustannie poszukuje inspiracji, uprawia jogging a wolne chwile w pełni poświęca swoim dzieciom.

Kontakt e-mail: sylwiah@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 32

Szczegóły

Sylwia Hałas-Dej

Prezes Fundacji Koźmińskich

W Fundacji dba, aby energia z wymiany doświadczeń efektywnie krążyła. Pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, uwielbia ludzi, widząc w nich zawsze potencjał, nieustannie poszukuje inspiracji, uprawia jogging a wolne chwile w pełni poświęca swoim dzieciom.

Kontakt e-mail: sylwiah@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 32

×

Bogusława Białowarczuk

Los innych nigdy nie był jej obojętny, dlatego też angażuje się w działania Fundacji i oddaje jej swe najlepsze kompetencje stojąc na straży prawidłowych rozliczeń. Pochodzi z Podlasia, lubi wieczory z dobrą książką w zaciszu domowego ogniska.

Kontakt e-mail: bogusia@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 18

Szczegóły

Bogusława Białowarczuk

Członkini Zarządu Fundacji Koźmińskich

Los innych nigdy nie był jej obojętny, dlatego też angażuje się w działania Fundacji i oddaje jej swe najlepsze kompetencje stojąc na straży prawidłowych rozliczeń. Pochodzi z Podlasia, lubi wieczory z dobrą książką w zaciszu domowego ogniska.

Kontakt e-mail: bogusia@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 18

×

Witold T. Bielecki

Z Zespołem Fundacji dzieli się chętnie swoim doświadczeniem i wiedzą ekonomiczną. Pochodzi z Warszawy, interesuje się ornitologią i sportem, uwielbia grać w brydża a także w piłkę nożną, szczególnie z wnukami.

Kontakt e-mail: witoldb@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 12

Szczegóły

Witold T. Bielecki

Członek Zarządu Fundacji Koźmińskich

Z Zespołem Fundacji dzieli się chętnie swoim doświadczeniem i wiedzą ekonomiczną. Pochodzi z Warszawy, interesuje się ornitologią i sportem, uwielbia grać w brydża a także w piłkę nożną, szczególnie z wnukami.

Kontakt e-mail: witoldb@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 12

×

Edyta Siuda

Z trzecim sektorem związana od dawna, zasiadając w zarządach fundacji i stowarzyszeń. Aktywność społeczna pozwala jej realizować swoje zainteresowania, wykorzystując jednocześnie wiedzę i umiejętności na rzecz rozwoju Fundacji Koźmińskich. Pochodzi z Zamościa, lubi dobrą książkę, muzykę, film i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Kontakt e-mail: esiuda@kozminski.edu.p

tel.: 22 519 24 80

Szczegóły

Edyta Siuda

Członkini Zarządu Fundacji Koźmińskich

Z trzecim sektorem związana od dawna, zasiadając w zarządach fundacji i stowarzyszeń. Aktywność społeczna pozwala jej realizować swoje zainteresowania, wykorzystując jednocześnie wiedzę i umiejętności na rzecz rozwoju Fundacji Koźmińskich. Pochodzi z Zamościa, lubi dobrą książkę, muzykę, film i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Kontakt e-mail: esiuda@kozminski.edu.p

tel.: 22 519 24 80

×

Iga Bala

Kontakt e-mail: balai@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 95 Szczegóły

Iga Bala

Członkini Zarządu Fundacji Koźmińskich

Kontakt e-mail: balai@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 95

×

Prezes
Fundacji

Sylwia Hałas-Dej

W Fundacji dba, aby energia z wymiany doświadczeń efektywnie krążyła. Pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, uwielbia ludzi, widząc w nich zawsze potencjał, nieustannie poszukuje inspiracji, uprawia jogging a wolne chwile w pełni poświęca swoim dzieciom.

Kontakt e-mail: sylwiah@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 32

Członkowie Zarządu

Bogusława Białowarczuk

Los innych nigdy nie był jej obojętny, dlatego też angażuje się w działania Fundacji i oddaje jej swe najlepsze kompetencje stojąc na straży prawidłowych rozliczeń. Pochodzi z Podlasia, lubi wieczory z dobrą książką w zaciszu domowego ogniska.

Kontakt e-mail: bogusia@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 18

Witold T. Bielecki

Z Zespołem Fundacji dzieli się chętnie swoim doświadczeniem i wiedzą ekonomiczną. Pochodzi z Warszawy, interesuje się ornitologią i sportem, uwielbia grać w brydża a także w piłkę nożną, szczególnie z wnukami.

Kontakt e-mail: witoldb@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 12

Edyta Siuda

Z trzecim sektorem związana od dawna, zasiadając w zarządach fundacji i stowarzyszeń. Aktywność społeczna pozwala jej realizować swoje zainteresowania, wykorzystując jednocześnie wiedzę i umiejętności na rzecz rozwoju Fundacji Koźmińskich. Pochodzi z Zamościa, lubi dobrą książkę, muzykę, film i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Kontakt e-mail: esiuda@kozminski.edu.p

tel.: 22 519 24 80

Iga Bala
Kontakt e-mail: balai@kozminski.edu.pl

tel.: 22 519 21 95

Fundator

 

Rada Fundacji

Andrzej K. Koźmiński

Aktem notarialnym z dnia 12.08.2004 r. powołał do życia Fundację, z której działalnością jest do dziś silnie związany - jako Darczyńca oraz Doradca Rady i Zarządu. W 2014 r. na wniosek Zarządu wyraził zgodę na zmianę nazwy organizacji na Fundację Koźmińskich, stając się jednocześnie Patronem Fundacji. 

Dowiedz się więcej o patronach Fundacji

Szczegóły

Andrzej K. Koźmiński

Fundator

Aktem notarialnym z dnia 12.08.2004 r. powołał do życia Fundację, z której działalnością jest do dziś silnie związany - jako Darczyńca oraz Doradca Rady i Zarządu. W 2014 r. na wniosek Zarządu wyraził zgodę na zmianę nazwy organizacji na Fundację Koźmińskich, stając się jednocześnie Patronem Fundacji. 

Dowiedz się więcej o patronach Fundacji

×

Robert Rządca

W Radzie, reprezentując środowisko akademickie, trzyma pieczę nad realizacją przyjętej przez Fundację misji przyglądając się z zainteresowaniem i uwagą jej strategicznym projektom. Pochodzi z Warszawy, mieszka na wsi, lubi czytać książki, jeździć na nartach i rowerze, jest wegetarianinem.

Szczegóły

Robert Rządca

Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Koźmińskich

W Radzie, reprezentując środowisko akademickie, trzyma pieczę nad realizacją przyjętej przez Fundację misji przyglądając się z zainteresowaniem i uwagą jej strategicznym projektom. Pochodzi z Warszawy, mieszka na wsi, lubi czytać książki, jeździć na nartach i rowerze, jest wegetarianinem.

×

Waldemar Rogujski

Reprezentując środowisko biznesu, bacznie przygląda się wynikom finansowym Fundacji. Pochodzi z Warszawy, interesuje się nowoczesnymi technologiami i filozofią. Szczegóły

Waldemar Rogujski

Przewodniczący Rady Fundacji Koźmińskich

Reprezentując środowisko biznesu, bacznie przygląda się wynikom finansowym Fundacji. Pochodzi z Warszawy, interesuje się nowoczesnymi technologiami i filozofią.

×

Wojciech W. Gasparski

W Radzie Fundacji  czuwa nad przestrzeganiem przez Fundację i jej członków zasad transparentności procesów podejmowania decyzji. Pochodzi z Warszawy, jest jednym z polskich prekursorów prakseologii, teorii systemów, naukoznawstwa, organizacji i zarządzania oraz etyki życia gospodarczego. Szczegóły

Wojciech W. Gasparski

Członek Rady Fundacji Koźmińskich

W Radzie Fundacji  czuwa nad przestrzeganiem przez Fundację i jej członków zasad transparentności procesów podejmowania decyzji. Pochodzi z Warszawy, jest jednym z polskich prekursorów prakseologii, teorii systemów, naukoznawstwa, organizacji i zarządzania oraz etyki życia gospodarczego.

×

Jerzy Krzanowski

W Radzie Fundacji, reprezentując środowisko korporacji międzynarodowych i jednocześnie organizacji pozarządowych, dzieli się wiedzą na ten temat i wyznacza kierunki rozwoju Fundacji. W Krośnie realizuje swoją największą pasję – działalność na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj zainicjował powstanie Podkarpackiego Klubu Biznesu i założył Fundację im. Korczaka - wspierającą dzieci
 i młodzież.
Najlepszy czas spędza jeżdżąc na rowerze oraz uprawiając nordic walking.

Szczegóły

Jerzy Krzanowski

W Radzie Fundacji, reprezentując środowisko korporacji międzynarodowych i jednocześnie organizacji pozarządowych, dzieli się wiedzą na ten temat i wyznacza kierunki rozwoju Fundacji. W Krośnie realizuje swoją największą pasję – działalność na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj zainicjował powstanie Podkarpackiego Klubu Biznesu i założył Fundację im. Korczaka - wspierającą dzieci
 i młodzież.
Najlepszy czas spędza jeżdżąc na rowerze oraz uprawiając nordic walking.

×

Magdalena Malicka

W Radzie, reprezentując środowisko kobiet biznesu, przygląda się z uwagą działaniom Fundacji
w zakresie realizacji jej celów statutowych związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości. W 2009 roku znalazła się na 11 miejscu listy „50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce”, przygotowanej przez magazyn ekonomiczny Home&Market. Jestem miłośniczką koni, psów, kotów i teatru.

Szczegóły

Magdalena Malicka

W Radzie, reprezentując środowisko kobiet biznesu, przygląda się z uwagą działaniom Fundacji
w zakresie realizacji jej celów statutowych związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości. W 2009 roku znalazła się na 11 miejscu listy „50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce”, przygotowanej przez magazyn ekonomiczny Home&Market. Jestem miłośniczką koni, psów, kotów i teatru.

×

Rada
Fundacji

Robert Rządca

W Radzie, reprezentując środowisko akademickie, trzyma pieczę nad realizacją przyjętej przez Fundację misji przyglądając się z zainteresowaniem i uwagą jej strategicznym projektom. Pochodzi z Warszawy, mieszka na wsi, lubi czytać książki, jeździć na nartach i rowerze, jest wegetarianinem.

Waldemar Rogujski
Reprezentując środowisko biznesu, bacznie przygląda się wynikom finansowym Fundacji. Pochodzi z Warszawy, interesuje się nowoczesnymi technologiami i filozofią.
Wojciech W. Gasparski
W Radzie Fundacji  czuwa nad przestrzeganiem przez Fundację i jej członków zasad transparentności procesów podejmowania decyzji. Pochodzi z Warszawy, jest jednym z polskich prekursorów prakseologii, teorii systemów, naukoznawstwa, organizacji i zarządzania oraz etyki życia gospodarczego.
Jerzy Krzanowski
W Radzie Fundacji, reprezentując środowisko korporacji międzynarodowych i jednocześnie organizacji pozarządowych, dzieli się wiedzą na ten temat i wyznacza kierunki rozwoju Fundacji. W Krośnie realizuje swoją największą pasję – działalność na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj zainicjował powstanie Podkarpackiego Klubu Biznesu i założył Fundację im. Korczaka - wspierającą dzieci
 i młodzież.
Najlepszy czas spędza jeżdżąc na rowerze oraz uprawiając nordic walking.

Magdalena Malicka
W Radzie, reprezentując środowisko kobiet biznesu, przygląda się z uwagą działaniom Fundacji
w zakresie realizacji jej celów statutowych związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości. W 2009 roku znalazła się na 11 miejscu listy „50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce”, przygotowanej przez magazyn ekonomiczny Home&Market. Jestem miłośniczką koni, psów, kotów i teatru.

Fundator

Andrzej K. Koźmiński

Aktem notarialnym z dnia 12.08.2004 r. powołał do życia Fundację, z której działalnością jest do dziś silnie związany - jako Darczyńca oraz Doradca Rady i Zarządu. W 2014 r. na wniosek Zarządu wyraził zgodę na zmianę nazwy organizacji na Fundację Koźmińskich, stając się jednocześnie Patronem Fundacji. 

Dowiedz się więcej o patronach Fundacji

Patroni Fundacji

Rodzina Koźmińskich.

od zawsze była zaangażowana w wspieranie społeczności lokalnych i biznesu.  Zobacz herb rodziny Koźmińskich

Herb rodziny Koźmińskich.

Koźmińscy to znana warszawska rodzina profesorska słynąca ze wspierania środowisk nauki, kultury i sztuki. Już przez blisko wiek wywiera silny wpływ na kształtowanie poglądów młodzieży i dorosłych, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, ekonomii i zarządzania.

 

×

Patroni

Koźmińscy to znana warszawska rodzina profesorska słynąca ze wspierania środowisk nauki, kultury i sztuki. Już przez blisko wiek kształtuje poglądy młodzieży i dorosłych.

Prof. Leon Koźmiński
Janina Koźmińska
Andrzej K. Koźmiński
Alicja Koźmińska

Prof. Leon Koźmiński

Leon Koźmiński, profesor ekonomii, specjalizujący się w teorii handlu

Leon Koźmiński, urodził się w 1904 roku w majątku rodzinnym Daszkowce na Ukrainie. Później uczył się w Szwajcarii, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę obronił doktorat na Sorbonie, gdzie przebywał jako stypendysta rządu polskiego. Brał czynny udział w wojnie 1939 r., a później w ruchu oporu jako oficer kontrwywiadu AK. Uczestnik Powstania Warszawskiego. W 1945 r. powrócił z niewoli do Warszawy. Od początku uczestniczył w odbudowie SGH, a nawet zamieszkał z rodziną na terenie uczelni. Zmarł w 1993 r.

Szczegóły

Janina Koźmińska

Janina Koźmińska, żona prof. Leona Koźmińskiego

Janina Koźmińska, z domu Szołkowska, razem z mężem Leonem pracowała na SGH, gdzie prowadziła lektorat z języka francuskiego. Jej rodzina również pochodziła z Kresów, gdzie utraciła swój majątek w wyniku rewolucji październikowej.

Szczegóły

Andrzej K. Koźmiński

Andrzej Krzysztof Koźmiński, założyciel Akademii Leona Koźmińskiego

Andrzej Krzysztof Koźmiński to jedyny syn państwa Koźmińskich, urodzony w 1941 r. w okupowanej Warszawie. Podobnie jak ojciec został profesorem z dużym dorobkiem naukowym w kilku dyscyplinach: ekonomii, socjologii i zarządzaniu. Przez wiele lat wykładał zagranicą, zwłaszcza we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Od 1993 r. konsekwentnie realizuje swoją wizję budowania najlepszej uczelni biznesowej w Polsce

Szczegóły

Alicja Koźmińska

Alicja Koźmińska, żona prof. Andrzeja K. Koźmińskiego.

Alicja Koźmińska, swoją karierę zawodową związała z Polskim Radiem, w którym pracowała jako dziennikarka i redaktor programu.

Szczegóły

Patroni

Prof. Leon Koźmiński

Leon Koźmiński, urodził się w 1904 roku w majątku rodzinnym Daszkowce na Ukrainie. Później uczył się w Szwajcarii, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę obronił doktorat na Sorbonie, gdzie przebywał jako stypendysta rządu polskiego. Brał czynny udział w wojnie 1939 r., a później w ruchu oporu jako oficer kontrwywiadu AK. Uczestnik Powstania Warszawskiego. W 1945 r. powrócił z niewoli do Warszawy. Od początku uczestniczył w odbudowie SGH, a nawet zamieszkał z rodziną na terenie uczelni. Zmarł w 1993 r.

Janina Koźmińska

Janina Koźmińska, z domu Szołkowska, razem z mężem Leonem pracowała na SGH, gdzie prowadziła lektorat z języka francuskiego. Jej rodzina również pochodziła z Kresów, gdzie utraciła swój majątek w wyniku rewolucji październikowej.

Andrzej K. Koźmiński

Andrzej Krzysztof Koźmiński to jedyny syn państwa Koźmińskich, urodzony w 1941 r. w okupowanej Warszawie. Podobnie jak ojciec został profesorem z dużym dorobkiem naukowym w kilku dyscyplinach: ekonomii, socjologii i zarządzaniu. Przez wiele lat wykładał zagranicą, zwłaszcza we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Od 1993 r. konsekwentnie realizuje swoją wizję budowania najlepszej uczelni biznesowej w Polsce

Alicja Koźmińska

Alicja Koźmińska, swoją karierę zawodową związała z Polskim Radiem, w którym pracowała jako dziennikarka i redaktor programu.

Statut

Statut Fundacji Koźmińskich

Sprawozdania finansowe

Partnerzy Fundacji

Akademia Leona Koźmińskiego

Polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych.

www.kozminski.edu.pl

Fundacja Miejsce Kreatywne

Fundacja Miejsce Kreatywne zajmuje się rozbudzaniem kreatywności osób dorosłych.

facebook.com/fundacjamiejscekreatywne

A.R.T Przeciw Przemocy

Działalność naszej Fundacji polega na udzielaniu doraźnej i długofalowej pomocy ofiarom przemocy

www.przeciwprzemocy.pl/

Współpracują z nami:

Style Myślenia FRIS

FRIS to nowe narzędzie rozwojowe dla Trenera, Coacha i Specjalisty HR. Wyjaśnia różnice w sposobach myślenia i działania. Jest prosty, praktyczny i polski.

www.fris.pl

Fundacja Pasja do Edukacji i Rozwoju

Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie rozwoju dzieci opartego na inspirowaniu, dostarczaniu wiedzy i narzędzi oraz wspierać ich w procesie edukacji w szkole i poza nią.

www.pasjadoedukacji.org

Ministerstow Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo prowadzi politykę w obszarze nauki i innowacyjności.

www.nauka.gov.pl/

Fundacja Nowoczesna Polska

Tworzymy narzędzia dostępu do wolnych dóbr kultury, budujemy programy edukacji medialnej oraz walczymy o prawo do uczestnictwa w kulturze.

nowoczesnapolska.org.pl

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

www.nbp.pl

Fundacja dla Polski

Organizacja pozarządowa, która od 20 lat wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

www.fdp.org.pl

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

Misją organizacji jest niesienie pomocy dzieciom polskiego pochodzenia mieszkającym na Białorusi.

www.fundacja.sos.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo prowadzi politykę w obszarze zabezpieczeń społeczny, pracy i spraw rodziny

www.politykaspoleczna.gov.pl/

Centrum Projektów Europejskich

Państwowa jednostka budżetowa, nadzorowana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celach wspierania instytucji realizujących programy operacyjne Współpracy Transgranicznej i Współpracy Międzyregionalnej

www.cpe.gov.pl/

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

WWPE realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji

www.wwpe.gov.pl

Młodzież i Filantropia

Projekt Fundacji dla Polski przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego życia

www.mlodziezifilantropia.pl
Fundacja Koźmińskich to organizacja pożytku publicznego.
Przekazując 1% swojego podatku wspomagasz realizację naszych projektów społecznych

Kontakt

Formularz kontaktowy

 • Fundacja Koźmińskich

  ul. Jagiellońska 59 pok. A16

  03-301 Warszawa

  KRS: 0000217541

  REGON: 015851700

  NIP: 1132523818

 • tel: 22 519 24 8022 519 24 80

  fax: 22 519 21 97

 • Volkswagen bank Polska S.A.

  nr rachunku: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001